Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

Planując chrzest święty należy zadbać o następujące dokumenty:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu),

2. Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania,

3. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami i spełniają warunki wymagane przez prawo kanoniczne.

4. Jeśli dziecko jest spoza naszej parafii: pozwolenie od księdza proboszcza na chrzest poza parafią.

Decydując się na zawarcie związku małżeńskiego w rokitniańskiej bazylice, należy dopełnić wszelkich formalności wymaganych przez prawo kanoniczne dla zawarcia ślubu kościelnego.

Jeżeli narzeczeni są spoza terenu naszej parafii niezbędna jest:

 • tzw. licencja - w tym wypadku protokół przedślubny spisywany jest w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Tam też załatwiane są wszelkie formalności przedślubne. W rokitniańskiej kancelarii wystarczy tylko wcześniej ustalić termin ślubu a następnie dostarczyć wystawioną licencję,

bądź

 • pisemna zgoda Księdza Proboszcza Parafii, na terenie której zamieszkuje narzeczona bądź narzeczony, na załatwienie formalności ślubnych poza parafią narzeczonej lub narzeczonego, z wyraźnym wskazaniem parafii w Rokitnie - w tym wypadku protokół spisany zostanie w naszej parafii. Tutaj też trzeba będzie przedstawić wszystkie niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego dokumenty.

Zgłaszając się w kancelarii parafialnej narzeczeni:

 • jeśli są spoza terenu naszej parafii przedstawiają tzw. licencję bądź pisemną zgodę Księdza Proboszcza na załatwienie formalności ślubnych poza ich parafią,
 • ustalają datę oraz godzinę ślubu (ze względu na znaczną liczbę związków małżeńskich zawieranych w sanktuarium najlepiej uczynić to z dużym wyprzedzeniem),
 • ustalają datę sporządzenia protokołu przedślubnego - tzw. badania przedślubnego. Celem kanoniczno-duszpasterskiej rozmowy z narzeczonymi, czyli tzw. badania przedślubnego, jest stwierdzenie następujących faktów:
  • tożsamości osób,
  • stanu wolnego,
  • pełnej wolności w podjęciu decyzji do zawarcia małżeństwa,
  • pewności, że strony nie zatajają faktów, które mogłyby w przyszłości w poważny sposób zakłócić ich wspólne życie,
  • świadomości stron, że zawierają małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła,
  • gotowości wypełnienia pozostałych wymogów kościelnego prawa małżeńskiego).

Sporządzenie protokołu przedślubnego związane jest z koniecznością złożenia wszystkich stosownych dokumentów:

 • dowodów osobistych narzeczonych,
 • metryk chrztu z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej nie ma, trzeba takie świadectwo uzyskać w parafii bierzmowania, chyba że miało ono miejsce w naszej parafii. Świadectwo chrztu niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego traci ważność sześć miesięcy od chwili jego wystawienia. Metryka nie jest potrzebna gdy chrzest miał miejsce w naszej parafii),
 • zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (są one niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy. Należy je uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie to traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia wydania, należy więc, występując o nie, brać pod uwagę ustaloną w kościele datę ślubu) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
 • zaświadczeń ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
 • świadectwa zgonu współmałżonka w przypadku wdowy lub wdowca,
 • danych świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego).

W chwili sporządzenia protokołu narzeczeni otrzymują:

 • skierowanie do Katolickiej Poradni Rodzinnej, w której podczas spotkań uzyskują informacje m.in. na temat planowania rodziny i kierowania płodnością w duchu wiary katolickiej (w Rokitnie spotkania takie mają miejsce w Domu Rekolekcyjnym im. Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty w każdą II i IV niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00),
 • kartki do spowiedzi (pierwszą należy odbyć krótko po sporządzeniu protokołu, drugą - tuż przed ślubem), która powinna zostać poświadczona przez spowiednika i dostarczona do parafii w dniu ślubu,
 • formularze dotyczące wygłoszenia zapowiedzi (zapowiedzi są głoszone przez 3 niedziele zarówno w parafii narzeczonej, jak i narzeczonego. Mają na celu podanie do wiadomości publicznej zamiaru zawarcia małżeństwa i tą drogą uzyskania przez narzeczonych informacji o dotychczas nieznanych przeszkodach, o ile takie oczywiście istnieją).

Podczas tego spotkania omówione zostają również kwestie dotyczące samej ceremonii ślubnej.

Po odbyciu zalecanych spotkań należy dostarczyć do kancelarii świadectwo potwierdzające spotkania w ramach poradni rodzinnej oraz zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi. Zaświadczenie o spowiedzi, można zabrać ze sobą do kościoła w dniu ślubu.

Przed ceremonią ślubną narzeczeni i świadkowie składają w bazylice podpisy na zaświadczeniu o zawarciu małżeństwa. Prosimy o przybycie do świątyni na 20 min. przed rozpoczęciem Mszy św.

Po zawarciu sakramentu małżeństwa, o akcie tym zostaje powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam sporządzany jest akt ślubu. Nosi on datę celebracji ślubu w kościele i jest gotowy do odebrania po około dwóch tygodniach.