Ogłoszenia duszpasterskie na 3 Niedzielę Adwentu, 15.12.2019 r.

Dziś po Mszy św. o godz. 12.00 błogosławieństwo mam oczekujących potomstwa oraz dzieci. Za tydzień, w ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem zapraszamy osoby chore oraz w podeszłym wieku. Przeżywamy również dzień solidarności z Kapłanami Seniorami – pamiętajmy w naszych modlitwach. Z racji trzeciej niedzieli miesiąca taca pozostaje w poszczególnych kościołach, jak również podczas Mszy św. o godz. 12.00 modlimy się w intencji Wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierają dzieła podejmowane w naszym Sanktuarium i parafii.

Czytaj dalej…

Zgodnie z zapowiedzią, w związku z planowanymi badaniami rokitniańskiego wzgórza, jak również przystosowaniem kaplicy Sybiraków na potrzeby adoracji Najświętszego Sakramentu, zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań poprzez dobrowolne ofiary, które można składać wpłacając przelewem lub za pomocą przekazów wyłożonych w bazylice i kawiarni na konto Sanktuarium: 34 1240 3578 1111 0000 4532 1270. Już teraz dziękujemy z całego serca, jak również prosimy o modlitwę w intencji pomyślnej realizacji zamierzeń, przyjętych na kilka najbliższych miesięcy.

Zapraszamy na Roraty – od poniedziałku do piątku w bazylice o godz. 18.00. W wybrane dni tygodnia zapraszamy tradycyjnie na wspólne spotkanie w naszej kawiarence, zaś w piątek na zakończenie naszych roratnich spotkań będziemy chcieli też w szczególny sposób podziękować dzieciom i młodzieży oraz gościć będziemy Harcerzy, którzy przyniosą do bazyliki Betlejemskie Światełko Pokoju. W kościołach filialnych zapraszamy również w piątek: w Chełmsku o godz. 17.00, a w Kalsku o godz. 19.00.

Zapraszamy na Apel Maryjny w Bazylice o godz. 21.00 (w środy podczas Apelu modlimy się Nowenną do MB Nieustającej Pomocy), jak również na nabożeństwa połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30: w niedziele – nabożeństwo Maryjne, a w czwartek nabożeństwo w intencji powołań. W piątki zapraszamy do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia w bazylice o godz. 15.00.

Już niedługo Wigilia Narodzenia Pańskiego (24.12.). Dbajmy o tradycję i zwyczaje podczas wieczerzy wigilijnej. Pasterki – w kościołach filialnych: Kalsko, Twierdzielewo i Chełmsko o godz. 22.00. W Bazylice zapraszamy na godz. 24.00. W pierwszym i drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia Msze św. w porządku niedzielnym, o godz.: 9.00, 12.00, 15.00, 18.00.

Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszą św., a szczególnie w najbliższy piątek, kiedy poprosimy również o pomoc dodatkowego kapłana. Piątkowa spowiedź przedświąteczna w Chełmsku od godz. 16.30, w bazylice od godz. 17.30 i w Kalsku od godz. 18.30. W Twierdzielewie zaś w najbliższą niedzielę od godz. 9.50.

Z wyprzedzeniem informujemy, że 5 stycznia 2020 roku, jest to niedziela, Msza św. południowa zostanie odprawiona o godz. 13.00 (NIE O GODZ. 12.00), gdyż będzie transmitowana przez TVP POLONIA.

KOMUNIKAT DO KAPŁANÓW I WIERNYCH W ZWIĄZKU Z 25. ROCZNICĄ ŚWIĘCEŃ BISKUPICH BISKUPA SENIORA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ DR. STEFANA REGMUNTA:

Umiłowani Diecezjanie!

Pragnę Was poinformować, iż Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stefan Regmunt będzie wkrótce obchodził dwudziestą piątą rocznicę święceń biskupich.

Czcigodny Jubilat urodził się 20 czerwca 1951 r. w Krasnymstawie. W 1976 r. ukończył Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu i otrzymał święcenia kapłańskie. Specjalistyczne studia z zakresu psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uwieńczył obroną pracy doktorskiej. 3 grudnia 1994 r. otrzymał nominację na biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. Święcenia biskupie przyjął z rąk św. Jana Pawła II w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1995 r. Jako zawołanie swej posługi biskupiej obrał słowa „Servire in caritate” (Służyć w miłości). 29 grudnia 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go biskupem zielonogórsko-gorzowskim. W naszym Kościele lokalnym dał się poznać jako gorliwy pasterz. Spośród licznych podejmowanych przez niego działań o charakterze duszpasterskim, czy związanych z troską o sprawy materialne diecezji, należy wspomnieć między innymi: doprowadzenie do zakończenia procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty na etapie diecezjalnym, zwołanie I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, gruntowny remont domu biskupiego w Zielonej Górze oraz kompleksową rewitalizację dawnego domu biskupiego w Gorzowie Wlkp. i utworzenie tam Instytutu Biskupa Wilhelma Pluty. Dostrzec trzeba także aktywność bp. Stefana Regmunta na forum krajowym, a w szczególności duszpasterską troskę o chorych i pracowników służby zdrowia podejmowaną z racji przewodniczenia Zespołowi ds. Służby Zdrowia w ramach Konferencji Episkopatu Polski.

W pamięci wielu z nas wyryły się te dramatyczne chwile, gdy 28 kwietnia 2015 r. Czcigodny Jubilat, zmagając się z ciężką chorobą, w duchu odpowiedzialności za Kościół złożył na ręce Ojca Świętego Franciszka prośbę o zwolnienie z urzędu biskupa diecezjalnego, która została przyjęta. Boża Opatrzność pozwoliła mu powrócić do zdrowia, dzięki czemu – teraz już jako biskup-senior – nadal owocnie służy naszej diecezji.

Wielu z nas korzystało i wciąż korzysta z pasterskiej posługi bp. Stefana Regmunta. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich Diecezjan do jubileuszowego świętowania. Czcigodny Jubilat będzie przewodniczył Mszy świętej dziękczynno-błagalnej w niedzielę 5 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w zielonogórskim kościele pw. Ducha Świętego. Polecając Dostojnego Jubilata Waszym gorącym modlitwom, zapraszam całe duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich do wspólnego dziękczynienia. Nasza obecność i modlitwa będą wyrazem podziękowania za dar posługi biskupiej bp. Stefana Regmunta oraz za wszelkie łaski, jakie przez tę posługę stały się udziałem ludu Bożego. Niech Matka Boża Cierpliwie Słuchająca, Patronka naszej diecezji, wyprasza Czcigodnemu Jubilatowi obfite Boże Błogosławieństwo na dalszej drodze pasterskiego posługiwania.

† Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Dziękujemy za wspieranie Sanktuarium i Kalwarii swoją modlitwą i ofiarą. Życzymy miłego dnia i pobytu w Rokitnie oraz zapraszamy do kawiarni i zachęcamy do nabycia prasy katolickiej, jak też pamiątek i kalendarzy rokitniańskich w naszym sklepiku – dostępne są OPŁATKI ORAZ ŚWIECE CARITAS NA STÓŁ WIGILIJNY.

Zwiń

APEL

DO SPOŁECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ / ASF/
W POWIECIE MIĘDZYRZECKIM

Aktualnie do południowej i południowo-wschodniej granicy powiatu międzyrzeckiego dochodzi strefa ochronna tzw. żółta, utworzona wokół przypadków ASF u dzików w obszarze południowej części województwa lubuskiego.

Czytaj dalej…

Tym samym, w każdej chwili może dojść do poszerzenia tej strefy na obszar powiatu międzyrzeckiego, jak również wystąpienia ASF u świń i dzików w powiecie międzyrzeckim. 

Wystąpienie tej choroby w powiecie doprowadzi do licznych upadków świń i dzików, poważnych strat dla posiadaczy świń, zakładów branży wieprzowej i dziczyźnianej, narazi gospodarkę narodową na poważne straty wynikające z kosztów likwidacji skutków wystąpienia choroby.

Dlatego apeluje się o:

 1. Natychmiastowe telefoniczne zgłaszanie do Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Wójta, Burmistrza każdego znalezionego padłego lub chorego dzika oraz każdego zachorowania świń nasuwającego podejrzenie ASF.
 2. Natychmiastowe zgłaszanie każdego zachorowania świń – także z innymi objawami-  do lekarza weterynarii opiekującego się stadem.
 3. Bezwzględne przestrzeganie wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie przestrzegania bioasekuracji przy utrzymywaniu i przemieszczaniu świń, w tym:
 • świnie należy utrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, zwierząt domowych, drobiu, gryzoni, zwierząt dzikich.
 • przy utrzymywaniu świń należy wykorzystywać paszę i ściółkę  zabezpieczoną przed dostępem ptactwa, gryzoni , zwierząt dzikich i domowych oraz drobiu.
 • nie wolno wykorzystywać paszy i ściółki pozyskanej w strefach objętych zwalczaniem ASF bez zachowania terminu i warunków gwarantujących unieszkodliwienie wirusa.
 •  do pomieszczeń z trzodą należy wchodzić w obuwiu i odzieży ochronnej wykorzystywanej tylko w tych pomieszczeniach.
 • wejście  do pomieszczeń z trzodą  może być wyłącznie po umyciu i odkażeniu rąk oraz obuwia.
 • przed wejściem do pomieszczeń z trzodą należy posiadać  maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym skutecznym przy ASF – na całą szerokość wejścia i na długość minimum 1m.
 • należy posiadać zapas środków dezynfekcyjnych skutecznych przy ASF.
 • osoby obsługujące świnie nie mogą obsługiwać świń w innych gospodarstwach ani uczestniczyć w polowaniach.
 1. Należy telefonicznie zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zamiar uboju świń z przeznaczeniem mięsa  na potrzeby własne- na 24 godz. przed ubojem.
 2. Mięsa pozyskanego z uboju na potrzeby własne, ani produktów z tego mięsa  nie można wprowadzać do obrotu.
 3. Świnie można przemieszczać do ubojni i do innego stada wyłącznie ze świadectwem zdrowia wystawionym przez urzędowego lekarza weterynarii-  dotyczy także świń kupowanych do natychmiastowego uboju. 
 4. Ze względu na bezpośrednie zagrożenie ASF dla powiatu i bliskość stref zwalczania tej choroby apeluje się  o:
 • powstrzymywanie się przed wstępem do lasów, na pola, łąki odwiedzane przez dziki- za wyjątkiem osób uprawnionych z racji wykonywanego zawodu.
 • przyspieszenie zaplanowanych w tym okresie ubojów świń . 
 • ograniczenie populacji gryzoni przez przeprowadzenie solidnej deratyzacji.
 • powstrzymanie się od zakupu świń do małych gospodarstw, w których koszty bioasekuracji przewyższają koszty zysków z utrzymywania świń.
 • unikanie kontaktu z padłymi dzikami
 • padłe świnie przekazywać wyłącznie do zakładów utylizacyjnych
 • utrzymywanie świń i zakup świń  wprowadzić wyłącznie w gospodarstwach zarejestrowanych w ARiMR oraz Inspekcji Weterynaryjnej.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu

Apel do hodowców 30.11.2019

Zwiń

Close Menu
×
×

Koszyk